Gençlerin Topluma Yön Veren Şirketler ile İlişkisinin Önemi

Günümüzde her şey son derece hızlı gelişiyor ve gelişen her duruma ayak uydurmamız gereken bir dünyada yaşıyoruz. Aldığımız her karar, toplum olarak meyilli olduğumuz her düşünce, bu gezegende yaşayan gençlerin kaderini şekillendiriyor. Aldığımız kararların bu kadar belirleyici olduğu bir denklemde, gençlerin onların geleceği için karar veren devlet büyükleri ve büyük şirket yöneticileri ile bir araya getirilmemesi ve bu sürece dahil edilmemesi düşünülemez. Harvard Üniversitesi’nin Temmuz 2022 tarihli makalesinde bu konu üzerinde özenle durulmuş. Detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Hem kamu hem de özel sektördeki yöneticiler, gelecek jenerasyonu, onların geleceklerini şekillendirecek kararları alma süreçlerine dahil etme yükümlülüğü olduğunu giderek daha fazla kabul ediyor. 12 – 18 yaş aralığındaki gençler de aynı fikirde görünüyor ve kendileri için önemli olan konularda kendilerine aktif olarak danışılması konusunda giderek artan bir istek duyduklarını ifade ediyorlar. Çevre koruma ve iklim değişikliğinden sosyal adalet ve ruh sağlığına kadar gençler, gelecekle ilgili sorularını, endişelerini ve umutlarını giderek daha fazla dile getiriyor. Yeni teknolojilerin getirdiği problemleri aşmak söz konusu olduğunda, gelecek nesilden gelen geri dönüşler özellikle çok önemli. Gençlik hareketleri, yasal alandaki gelişmeler, şirketlerin ve STK’ların girişimleri, gençlerin iş dünyasına ve hükümete katılımını önümüzdeki on yıllar boyunca artırma sözü veriyor.

Gençler ile İlişki Neden önemli?

Gençleri geleceklerini etkileyen kararlar alırken işin içine dahil etmenin normatif ve pratik birçok nedeni vardır. BM Çocuk Haklarına dair Sözleşmede normatif bir örneğin altını çizmek gerekirse, her çocuğa, kendisini etkileyen tüm konularda ve kararlarda görüşlerini özgürce ifade etme ve bu görüşlerinin toplumun her düzeyinde dikkate alınması hakkını verir. Ya da daha yakın bir zamanda, genç iklim aktivistleri tarafından açılan bir davaya cevaben, Alman Anayasa Mahkemesi, hükümete, 2050 yılına kadar Almanya’nın karbon emisyonlarını neredeyse sıfıra indirmeyi amaçlayan bir yasayı genişletmesini emretti. Hükümetin yeterince katı yasalar çıkaramaması, gelecek nesiller için iklim değişikliği sorununu ve sosyal adaleti gün geçtikçe önemli hale gelen yasal bir zorunluluğa dönüştürüyor.

Gelecek neslin ilgisini hesaba katmamızı gerektiren zorlayıcı normatif pozisyonlara ek olarak, gençlerin gerçek katılımı yoluyla kazanılan çok sayıda iç görü ve deneyim, gençlerin katılımının çok verimli olabileceğini gösteriyor. Örneğin saha çalışmamız, teknoloji geliştirme ve gençlik davranışları gibi gerçek zamanlı kontrol ve kanıt toplama gerektiren, hızla değişen bu dünyada, gençlerin katılımının karar verme süreçlerini nasıl destekleyebileceğini ortaya çıkardı. Mahremiyet, kişiselleştirme veya kendi kaderini tayin etme gibi kritik alanlara gençlerin katılımı da yetişkin ve genç bakış açıları arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olarak birlikte çalışabilirliği artırabilir. Benzer şekilde, gençler ve yetişkinler herhangi bir durumda sorunların ne olduğu konusunda her zaman hemfikir olmayabilirler. Bu, gençlerin her zaman haklı olduğu anlamına gelmez; bununla birlikte, benzersiz bakış açıları, kurumların kör noktaları belirlemesine ve gençlerin tutumlarını, deneyimlerini ve geçmişinin çeşitliliğini dikkate alan daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olabilir. Bu iletişim kanallarının açılması, yeni teknoloji, hizmet ve ürünlerin daha kapsayıcı ve faydalarının yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır.

Gençlik Katılım Modelleri

Gençliği dahil etmeye yönelik ilginin artmasıyla birlikte, gençliği anlamlı bir şekilde nasıl dahil edeceğimiz ve gençlerin hangi tür modeller, programlar, alanlar ve metodolojilerle meşgul olmayı tercih edeceği sorusu ortaya çıkıyor. Pek çok farklı coğrafya ve bağlamda araştırmacılar, bir şirket içinde ve diğer sektörlerde gençlerin katılımını sağlayabilecek geniş bir model yelpazesini sistematik olarak belgelemeye başladılar. Örneğin, Berkman Klein Center’daki Gençlik ve Medya ekibi on beş model belirledi ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ile küresel bir çevrimiçi danışma yoluyla gençlerden bu modeller hakkındaki bakış açılarını paylaşmalarını ve hangisini en değerli bulacaklarını belirlemelerini istedi. Bu çeşitli dizide temsil edilen katılım modellerinin her birinin kendi hedefleri, amaçları, taahhüt seviyeleri, süreleri ve yöntemleri var. Bazı modeller daha gelenekselken, örneğin yaz stajı veya ücretli bir iş, diğerleri daha yeni bir deneyim sunuyor. Örneğin, gençlik laboratuvarı, gençlik kurulu, ortak tasarım alanları.

Bir katılım modeli seçerken, gençlik katılımının şirket içinde nerede yer alması gerektiğini ve o alan için hangi modelin en uygun olduğunu belirlemek çok önemlidir. Örneğin, mevcut veya gelecekteki ürünler hakkında düşünürken, gençlerle bir ürün geliştirme ekibini bir araya getiren bir laboratuvar iyi bir seçim olabilir. Ancak amaç bir şirketin stratejisi hakkında eleştirel düşünmekse, gençlerle üst düzey yöneticileri bir araya getiren bir yönetim kurulu daha yararlı olabilir. Ayrıca, bu modeller birbirini dışlamaz ve aynı anda gerçekleşebilir. Yaz boyunca bir gençlik laboratuvarına ev sahipliği yapılabilir ve bu bir yaz stajı fırsatı olarak çerçevelendirebilir fakat gençlik laboratuvarı katılımcıları toplantılara, konferanslara, zirvelere de davet edilebilir.

Gençlerin Beklentilerini Merkeze Almak:

Katılım modelleri tasarlarken gençlerin haklarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini merkeze almak, katılımcı gençler için çok değerli ve anlamlı genel deneyimler sağlar. Bu kapsamda, katılımın (veya bir kısmının) katılımcı gençler için neden veya nasıl değerli olduğunu ifade etmek şirket liderlerine yardımcı olabilir. Parasal teşvikler veya benzerleri (ör. hediyeler, çekilişler ve ürünler) önemli bir başlangıçtır, ancak şirketler bunun ötesine geçmelidir. Gençler ayrıca geleneksel eğitim ortamlarında öğretilmeyen becerileri öğrenmek ve kat ettikleri yol hakkında geri bildirim almak, karşılıklı paylaşım ve iş birliği için yollar yaratmak istiyor. Pek çok genç, uzun vadeli katılım arayışında olmasıyla beraber, katılım modellerinin kariyer hedefleriyle uyumlu olmasını istiyor. Gençler ayrıca, tutarlı kariyer danışmanlığı sunabilen ve becerilerini ve ilgi alanlarını harmanlayan, iş yollarına açık olan yetişkin danışmanlar ile şirket tarafından sağlanan bağlantıları son derece önemli buluyor. Aşağıdaki dört mekanizma ve ilgili zorluklar, gençlerin en iyi şekilde nasıl merkeze alınacağını araştırırken özellikle vurgulanmaya değerdir (Cortesi, Hasse ve Gasser, 2021):

1.Eşitlik ve kapsayıcılık: Tüm gençler aynı şartlar altında katılamayabilir. Gençler için coğrafi konum, beceri ve eğitim düzeyi, sosyal sınıf, ırk, yaş ve cinsiyet gibi birçok boyutta katılımda önemli eşitsizlikler devam etmektedir. Gençlerin günlük yaşamlarını şekillendiren kültürel, politik, ekonomik ve sosyal bağlamlara duyarlı programlar oluşturmak çok önemlidir. Farklı sosyoekonomik statülerden (örneğin, finansal destek sağlayarak), coğrafi bölgelerden ve topluluklardan gelen gençler için katılımı daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmenin yollarını düşünmek de önemlidir.

2. Beklentiler: Pek çok model, gençlerin nispeten yoğun programlara/yaşamlara önemli ölçüde zaman ve başka kaynaklar harcamasını gerektirir. Bu nedenle, katılımın dinamik (kademeli veya doğrusal değil) bir süreç olarak görülmesi ve farklı derecelerde katılım biçimleri içermesi gerekir. Görünüşte sıradan faaliyetler bile güçlü sonuçlara yol açabileceğinden veya daha fazla katılım türü için çıkış noktası işlevi görebileceğinden, belirli katılım biçimlerini diğerlerinden daha değerli veya arzu edilir olarak görmemenizi öneririz.

3.Güç farklılıkları: Gençlerin katılım modellerindeki yaygın bir zorluk, yetişkin-genç ilişkilerinde var olan güç yapısının değiştirilmesini gerektirir. Bu tür modellere dahil olan yetişkinlerin, insanların sahip olduğu veya sahip olmadığı güç kaynaklarını, bu güç yapısında yer alan farklı kişilerin aldığı konumu ve bu güç dinamiklerinin gençlerin eylemlere ve kararlara katılımına nasıl izin verdiğini veya engellediğini dikkate alması yararlı olabilir.

4.Gözetim: Katılım modellerini uygulamak oldukça karmaşık olabileceğinden, tüm unsurları takip eden ve gençlerin haklarının ve onların faydasına olacak olayların süreç boyunca yol gösterici ilkeler olarak kalmasını sağlamaya yardımcı olan bir gözetim biriminin dahil edilmesini düşünmek yararlı olabilir. Akademide, böyle bir varlık ve etik inceleme kurulu olabilir. Bu tür inceleme kurullarının bulunmadığı durumlarda, uzmanlara danışılması tavsiye edilir.

Dijital Medya ve Çocuk

Rapor, gençlerin karar alma süreçlerine katılımı ve bunun genç bireylerin geleceğini şekillendirmedeki önemi konusuna odaklanıyor. Ancak günümüzün hızla gelişen dünyasında dijital medyanın çocuklar üzerindeki etkisini de dikkate almak çok önemli. Dijital medya hem fırsatlar hem de zorluklar sunarak çocukların hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte karar alma süreçlerine katılmasını istediğimiz çocukların yetişmesinde büyük bir rol oynuyor. Özellikle çocuklar yetişirken, bilgiye erişme, iletişim ve çevrelerindeki dünyayla ilişki kurma şeklini nasıl değiştirdiğini ve bize ne kadar çeşitli platformlar sunduğunu biliyoruz. Dünyanın bu kadar dijitalleşmesi, aşırı ekran süresi, siber zorbalık ve uygunsuz içeriğe maruz kalma gibi çocukların büyürken maruz kalabileceği potansiyel olumsuz etkilere yönelik endişeleri de artırıyor. Bu durum, Hareketsiz yaşam tarzlarına, uyku bozukluklarına ve zayıf akademik performansa katkıda bulunabilir. Ayrıca, sürekli olarak sosyal medya platformlarına maruz kalmak, çocukların benlik saygısını ve sosyal gelişimini etkileyebilir. Dolayısıyla, dijital medyanın çocuklar tarafından güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yönergeler ve öneriler geliştirme çabalara hız verilmelidir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için araştırmacıları, eğitimcileri, teknoloji şirketlerini, üst düzey yöneticileri ve ebeveynleri içeren işbirlikçi girişimler uygulanmalıdır. Dijital vatandaşlığı, çevrimiçi güvenliği ve medya okuryazarlığını teşvik ederek, çocukları dijital ortamda etkili bir şekilde gezinmeleri için gerekli becerilerle donatmalıyız ki geleceğimiz için alacağımız kararlar ve bu kararlara bizzat maruz kalacak olan geleceğin toplumu dünyayı kaçırmasın.

Referanslar

Makalenin Orijinali:

Leave A Comment